Modalitatea de contestare

MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI ȘI FORMULARELE AFERENTE PENTRU RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ (REFUZ ȘI NETRIMITERE ÎN TERMEN LEGAL)

 

Modalitatea de contestare:
Poliția Locală Sector 2 are obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunică în termen de 5 zile de la primirea petițiilor.
Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al Poliției Locale Sector 2, pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001, constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
Împotriva refuzului se poate depune reclamație, la conducătorul instituției, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată.
Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7, din Legea 544/2001.
Instanța poate obliga Poliția Locală Sector 2 să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.
Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă.
Atât plângerea, cât și apelul se judecă în instanță în procedură de urgență și sunt scutite de taxa de timbru.